slider

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

hatályos: 2018. január 1. napjától visszavonásig.

 

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a BCP Magyarország Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) https://jogcontrol.hu/ weboldalán keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályait, a szerződő felek (a továbbiakban: Felek) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák. A szolgáltatások igénybevételének feltétele a Felek közötti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) megkötése a jelen ÁSZF-ben meghatározott formában.

 

1. Értelmező rendelkezések

Szolgáltató: BCP Magyarország Kft. (Cg.01-09-206512, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 78., adószám: 25291096-2-43, képviselő: Vig Péter ügyvezető)

Ügyfél: Az a fogyasztónak nem minősülő (a szolgáltatásokat gazdasági tevékenysége körében igénybe vevő) személy, aki a Szolgáltató valamely szolgáltatását ingyenesen, vagy ellenérték fejében igénybe veszi, illetve a Szolgáltató valamely termékét ingyenesen, tesztelés céljából, vagy díjazás ellenében használja.

Weboldal: https://jogcontrol.hu/

Megrendelőlap: A megrendelőlap tartalmazza az Ügyfél adatait, a megrendelt szolgáltatásokat, az Ügyfél által fizetendő díjakat, a szerződés időtartamát és a Felek egyéb megállapodásait.

Termékleírás: A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások részletes ismertetését tartalmazó dokumentum.

Szerződés: Az Ügyfél és a Szolgáltató között létrejött megállapodás, mely a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételére irányul.

Szolgáltatási díj: Az Ügyfél által a szolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatónak fizetendő díj.

Szolgáltatás: A Szolgáltató által egy vagy több termék használatának biztosítása az Ügyfél részére. Ilyen szolgáltatások különösen az alábbiak:

 • Iratmintákhoz történő hozzáférés biztosítása
 • Szakértői kérdezz-felelek (Szakértői kérdések): Az Ügyfél által a Weboldalon keresztül feltett, szakértői hozzáértést igénylő kérdésekre a Szolgáltató 14 munkanapon belül írásban ad választ a weboldalon keresztül. A Szolgáltatás igénybevétele aktív előfizetéshez kötött, a weboldalra történő belépést követően érhető el. Szolgáltató kizárólag a weboldalunkon megtalálható irat- és szabályzat mintákkal, azok tartalmi- és formai elemeivel kapcsolatos kérdésekben köteles az Ügyfél számára segítséget nyújtani.
 • A Szolgáltató által egyedi módon összeállított adatbázishoz történő hozzáférés
 • Szakmai kiadványok
 • Belső hírfolyam szolgáltatás

Adatbázis: A Szolgáltató által kezelt adatok, információk vagy egyéb tartalmi elemek valamely rendszer vagy módszer szerint elrendezett gyűjteménye, amelynek tartalmi elemeihez a szolgáltatás igénybevétele során számítástechnikai eszközökkel, vagy bármely más módon egyedileg hozzá lehet férni.

Szállítási címzett: Az Ügyfél által megjelölt személy/cím, akinek a részére a termékeket kézbesíteni kell.

Szállító: Azon jogi személy, amely a Szolgáltatóval megkötött szerződések alapján ellátja az előfizetett szolgáltatásokhoz tartozó termékek terjesztését - a Szállító saját munkavállalói vagy alvállalkozói útján - az Ügyfél által meghatározott szállítási címre.

 

2. A szerződés hatálya

2.1. A szerződés a Felek eltérő megállapodása hiányában a szerződés megkötésétől számított határozatlan időre jön létre éves elszámolás mellett.

2.2. A szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató a megrendelést követően az Ügyfél kérésének megfelelően azonnal megkezdi.

2.3. A szerződő Felek a havilapok, valamint a Szolgáltató által megjelentetett egyéb kiadványok megrendelése esetén a 2.1. pontban foglaltaktól eltérően is megállapodhatnak a Felek által megkötött szerződésben.

2.4. A szerződés alapján nyújtott Szolgáltatások teljesítési helye Magyarország, a Felek jogviszonyában a magyar jog rendelkezései alkalmazandók.

 

3. A szerződéskötés menete, egyedi megállapodások

3.1. A szerződés megkötésére az alábbiak szerint kerülhet sor:

 • A megrendelőlap kitöltésével és cégszerű aláírásával, és a Szolgáltató részére történő postai vagy e-mailes megküldés útján.
 • Telefonos regisztráció útján. Telefonon keresztül történő szóbeli szerződéskötés esetén a szóban megkötött szerződés írásbeli példányát a Szolgáltató készíti el, és a Szolgáltató képviseletében eljáró telefonos ügyintéző küldi meg az Ügyfél részére (elektronikusan vagy papír alapon).
 • A szerződés módosítása, kiegészítése, illetve a megkötött szerződés mellett újabb szerződés kötése a fentieken túlmenően történhet e-mail váltás keretében, a Szolgáltató által megküldött ajánlatra válasz e-mail küldésével és a „megrendelem” kijelentéssel.

A fenti esetekben a nyilatkozó természetes személy megrendelő nyilatkozatának megtételével felelőssége tudatában kijelenti, hogy a megrendelőlapon Ügyfélként megadott vállalkozás képviselője, vagy a megrendelés megtételére a vállalkozás képviselőjétől kellő felhatalmazással rendelkezik.

3.2. A nyomtatott megrendelőlapot Ügyfél annak cégszerű aláírását követően személyesen, faxon, postán, e-mailben juttathatja el a Szolgáltatóhoz. A szerződés az aláírást követően jön létre.

3.3. Elektronikus úton (online) történő szerződéskötés esetén a Szolgáltató a szerződéskötésre vonatkozó jognyilatkozatának megtételét megelőzően, jelen ÁSZF útján tájékoztatja az Ügyfelet.

 • A szerződéskötés technikai lépéseiről: mely szerint a Szolgáltató a megrendelést az Ügyfél e-mail címére visszaigazolja, feltüntetve a szerződés létrejöttének dátumát és szerződés tartalmát (szolgáltatás tárgya, díja, fizetése, szerződés időtartama). A szerződés a visszaigazoló e-mail küldésével jön létre.
 • Arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül és annak adatait, valamint az Ügyfél adatait a Szolgáltató rögzíti, mégpedig oly módon, hogy a szerződés utóbb is hozzáférhető maradjon (érintett, illetve Ügyfél hozzájárulása az adatkezeléshez).
 • Arról, hogy az ajánlat megérkezését (megrendelés visszaigazolását) követően e-mail útján vagy telefonon a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál az Ügyfél kérheti az adatok elektronikus rögzítése során felmerült hibák azonosítását és kijavítását.

3.4. Telefonon történő szerződéskötés esetén a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet az alábbiakról:

 • A Szolgáltató cégnevéről és székhelyéről, telefonszámáról, a szerződéskötési szándékról.
 • A telefonbeszélgetés szerződéskötési szándék kinyilvánítása esetén (Ügyfél hozzájárulását követően) rögzítésre kerül.
 • A szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről.
 • A szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magába foglaló díjáról, valamint az összes járulékos költségekről.
 • A fizetés, a teljesítés egyéb feltételeiről.
 • Folyamatos teljesítés esetén a szerződés legrövidebb időtartamáról.
 • Arról, hogy a Szolgáltató a szerződéskötés során ÁSZF-et alkalmaz, amelyet az Ügyfél szerződéskötés előtt megismer és az Ügyfél a telefonos szerződéskötéssel egyidejűleg a Szolgáltató általános szerződési feltételeit is elfogadja.

Az Ügyfél által közölt „igen, megrendelem” vagy egyéb a szerződés megkötésére utaló egyértelmű kijelentéssel a szerződés a telefonos szerződéskötés napján létrejön.

A telefonos úton létrejött szerződéskötést követően a Szolgáltató e-mailen, postai úton, vagy futárral küldi meg a szerződést az Ügyfél részére, a díjbekérő számlával egyidejűleg. A szerződés szerinti ellenérték megfizetését követő 8 napon belül a Szolgáltató postai úton megküldi az Ügyfél részére az eredeti számlát, illetve az Ügyfél választása szerint az elektronikus számlát, e-mail útján.

3.5. Az Ügyfél a szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy az adatai piackutatás és direktmarketing céllal felhasználásra kerüljenek.

 

4. Megrendelés, a Weboldal használata és Adatkezelés

4.1. A Megrendeléseket a Szolgáltató által üzemeltetett ügyfélszolgálat belső nyilvántartó rendszerében rögzíti. A megrendelt termékek és szolgáltatások kiküldése kizárólag érvényes megrendelés alapján történik.

4.2. Az Ügyfél saját megrendeléseiről az ügyfélszolgálat az Ügyfél kérésére felvilágosítást ad.

4.3. Az Ügyfél a szerződés megkötésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az Előfizetés illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítéséhez szükséges adatait a Megrendelés időpontjától kezdődően, az Előfizetés fennállta alatt és azt követően a kötelezettségek teljesítése, a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információk közvetítése, új ajánlatokkal való megkeresés, valamint – az Ügyfél kifejezett ellenkező rendelkezése hiányában – egyéb marketing céljából kezelje; az Ügyfél vagy a megrendelőlapon megadott szállítási címzett egyes adatait a Szolgáltató, mint adatfeldolgozó elektronikus formában is rögzítse, feldolgozza, csoportosítsa, karbantartsa, jelen ÁSZF szerinti kötelezettségek teljesítése érdekében az Ügyfelet megkeresse; illetve az Előfizetés megszűnése esetén új előfizetési ajánlattal megkeresse.

4.4. A Szolgáltató weboldalára kizárólag azon Ügyfelek jogosultak belépni és használni, akikkel a Szolgáltató szerződést kötött. A belépés az Ügyfél által megadott e-mail címmel és a Szolgáltató által generált jelszóval lehetséges.

4.5. A weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el az Ügyfelek böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt az Ügyfél kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor. Fontos, hogy ezek a cookie-k nem a Szolgáltatónál, hanem az Ügyfél böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így az Ügyfél az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

4.6. A Weboldal megtekintése során, az Ügyfél gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet az Ügyfél látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – az Ügyfél számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, az Ügyfél eszközének paraméterei, az Ügyfél által a Weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. A Szolgáltató ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról az Ügyfél dönt a Szolgáltató részére adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításaival.

4.7. A Weboldal használatához megadott egyéb adatok kezelése is a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

4.8. Az adatkezelés a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált Ügyfelek és a Szolgáltató közötti folyamatos kapcsolatot, a felhasználói élmény javítását, valamint a közvéleménykutatást szolgálja. A cookie-k használata révén a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál a látogatás időtartamáról, a meglátogatott oldalakról annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait a Szolgáltató tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább az Ügyfél igényeire szabni. A Szolgáltató a cookie-kat arra is felhasználja, hogy a következő látogatás során az Ügyfél korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa az Ügyfél számára, automatikusan be tudja tölteni annak saját beállításait, így kényelmesebbé téve a weboldal használatát.

4.9. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

4.10. Amennyiben a Weboldallal kapcsolatos cookie-beállításokon kíván módosítani az Ügyfél, esetleg azokat törölni szeretné, akkor azt – mivel a cookie-k az Ügyfél gépén és nem a Weboldalon kerülnek tárolásra – a web elérésére használt böngésző beállításainál teheti meg. Ezekről az Ügyfél az általa használt böngésző saját Súgójában kaphat további tájékoztatást, és segítségével módosíthat korábbi cookie-beállításain, esetleg törölheti a böngészésre használt eszközén a korábban a Szolgáltató által elhelyezett cookie-kat.

4.11. Az Ügyfél a weboldal használatával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.

 

5. A szolgáltatás igénybevétele

5.1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben foglaltak, a megrendelőlapon meghatározott feltételek és a termékleírás rendelkezései szerint vállalja a szolgáltatás folyamatos nyújtását, üzemeltetését.

5.2. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges hardver- és szoftver konfiguráció, valamint az online szolgáltatás igénybevételéhez szükséges internet hozzáférés biztosítása az Ügyfél feladata.

5.3. Az online szolgáltatás a hét minden napján folyamatosan elérhető 90%-os rendelkezésre állás mellett. A Szolgáltató az online hozzáférést karbantartás, hibaelhárítás miatt átmenetileg – a szükséges időre – korlátozhatja. Szünetel az online szolgáltatás akkor is, ha átmenetileg műszaki okok miatt akadályba ütközik. Amennyiben a karbantartás előrelátható, a Szolgáltató az Ügyfelet az online szolgáltatás szüneteléséről előzetesen tájékoztatja az érintett szolgáltatás weboldalán.

5.4. A Szolgáltató az Ügyfél által felhasználói tevékenységeket a saját rendszerében naplózza. A napló tartalmazza többek között, de nem kizárólag az Ügyfél felhasználói azonosító adatait, a felhasználó számítógépének IP címét, a felhasználás időpontját, valamint a felhasználói tevékenységet. A Szolgáltató naplózza továbbá az Ügyfél felhasználói tevékenysége során megtekintett cégek nevét, és a kattintások számát. Ezen adatok összesített formában tárolt statisztikai információk, a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak. A Szolgáltató a napló Ügyfélre vonatkozó részleteit harmadik személynek nem adja át, a napló tartalmát kizárólag saját elemzési céljaira, a felhasználói élmény javítására, valamint az esetleges Ügyfél általi szerződésszegés bizonyítására használhatja fel, figyelemmel az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakra.

5.5. A szolgáltatások weboldalon történő igénybe vételére vonatkozó további használati feltételeket a Szolgáltató weboldal használatának feltételei tartalmazza, amelyeket az Ügyfél köteles betartani.

 

6. A szerződés módosítása, a Felek jogai és kötelezettségei

6.1. A Felek a szerződés hatálya alatt közös megállapodás alapján bármikor módosíthatják a létrejött szerződést.

6.2. A szerződés módosítása kizárólag közös megállapodás esetén és írásban érvényes.

6.3. A szerződő Felek kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással a szerződés teljesítése során.

6.4. Az Ügyfél köteles a megrendeléskor megadott adatokban bekövetkezett valamennyi változást haladéktalanul, legkésőbb annak bekövetkeztétől számított 5 napon belül bejelenteni a Szolgáltatónak. A változás a bejelentés kézhezvételét követő 8. munkanapon válik hatályossá. Amennyiben az Ügyfél elmulasztja, vagy késedelmesen jelenti be a változásokat, az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

6.5. A Szolgáltató fenntartja magának a szerződés egyoldalú módosításának jogát. Az egyoldalú módosítás érvényességének a feltétele, hogy a módosításról a Szolgáltató előzetesen írásban tájékoztassa az Ügyfelet. Jelen ÁSZF módosításáról a Szolgáltató a hatályba lépését megelőző legalább 30 nappal a https://jogcontrol.hu/ weboldalon elhelyezett tájékoztatással és/ vagy e-mailben értesíti az Ügyfelet. Amennyiben az Ügyfél a módosítással kapcsolatosan az értesítésben megjelölt hatályba lépés napjáig nem nyilatkozik, úgy a Felek ezt az ÁSZF módosítás elfogadására irányadó jognyilatkozatként értékelik.

6.6. Ügyfél a szerződés megkötésével hozzájárul nevének a Szolgáltató által referenciaként történő felhasználásához, ideértve a cég nevének, márkajelzésének, logójának a feltüntetését is. Amennyiben az Ügyfél nem szeretné, hogy a Szolgáltató a nevét felhasználja referenciaként, vagy ha ahhoz külön kifejezett hozzájáruló nyilatkozatra van szükség, az Ügyfél a Szolgáltató elérhetőségére küldött levélben jelezheti, ilyen jelzés hiányában a Szolgáltató úgy tekinti, hogy az Ügyfél a referenciaként történő feltüntetéshez hozzájárult.

6.7. A Felek egymás közötti kapcsolattartása elsősorban e-mail útján történik, kivéve ahol a jelen ÁSZF eltérően rendelkezik. A Szolgáltató részére küldendő nyilatkozatokat az Ügyfél az alábbi e-mail címre küldheti meg: info@jogcontrol.hu. Az e-mailben küldött értesítések, visszaigazolások, cégszerű aláírás nélkül jutnak el a Felekhez, amelyet a Felek tudomásul vesznek, és ellenkező bizonyításig elfogadottnak tekintenek.

6.8. Az Ügyfél köteles arról gondoskodni, hogy informatikai rendszere, illetve alkalmazotti háttere alkalmas legyen arra, hogy az általa a megrendeléskor megadott e-mail címre megküldött e-mail üzenetek kézbesítésének ne legyen akadálya. Amennyiben a Szolgáltató igazolja, hogy az Ügyfél részére az üzenetet az által megadott e-mail címre megküldte, az Ügyfél nem hivatkozhat arra, hogy azt nem kapta meg.

6.9. A Szolgáltató kizárja a felelősségét az általa nyújtott iratminták és szakértői válaszok tartalmából eredő károkért. A hatályos jogszabályok változása esetén az Ügyfél kötelezettsége az, hogy a gazdasági működését érintő jogszabályi változásokról határidőben értesüljön.

6.10. Amennyiben a szállítási címzett nem veszi át a küldeményt, úgy annak ismételt kiküldése esetén felmerülő további szállítási költséget az Ügyfélnek kell megtérítenie.

6.11. A Szolgáltató az Ügyfél által feltett szokásos mennyiségű szakmai kérdésre köteles válaszolni, mely 30 naptári napon belül nem haladja meg az egy darabot.

6.12. Szerződési feltételek

6.12.1. A szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben foglaltak a Szolgáltató https://jogcontrol.hu/ weboldalán található ÁSZF rendelkezéseivel együtt alkalmazandók. A Megrendelő a jelen szolgáltatási szerződés megkötésével akként nyilatkozik, hogy megismerte a ÁSZF-ben foglaltakat, valamint azt magára nézve kötelezőnek fogadja el.

6.12.2. A Megrendelő által megrendelt csomagban található szolgáltatások jogilag oszthatatlannak minősülnek, a szolgáltatási szerződésből eredő jogosultságait a Megrendelő harmadik személyre nem ruházhatja át.

6.12.3. A szerződő Felek a jelen szolgáltatási szerződést a szerződésben meghatározott időtartamra kötik. A szerződő Felek akként állapodnak meg, hogy a szerződés az előfizetési időszak lejártával minden további jognyilatkozat megtétele nélkül automatikusan meghosszabbodik további 1 éves időtartamra változatlan tartalommal. Kivételt képez a fenti rendelkezések alól, amennyiben a Megrendelő az előfizetési időszak lejártát megelőző legkésőbb 15 nappal a szerződés megszüntetését kezdeményezi írásban.

6.12.4. A Megrendelő jelen szerződés megkötésével egyidejűleg kifejezetten kéri a Szolgáltatót, hogy a szolgáltatás nyújtását haladéktalanul kezdje meg. A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató teljesítésével a szerződés teljesedésbe ment, ezért a szerződéskötést megelőző eredeti állapot már nem állítható helyre, mely alapján az előfizetési időszak lejártát megelőzően elállási jog nem illeti meg a Megrendelőt. A Megrendelő jelen szerződés megkötésével tudomásul veszi azt, hogy a szolgáltatás teljesítésével az elállási jogát elveszti.

6.12.5. A szerződő Felek rögzítik, hogy az éves előfizetési díjat a Megrendelő egy összegben, előre köteles megfizetni készpénzben vagy átutalással.

6.12.6. A Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szolgáltatási szerződést elolvasta és megértette, különösen az előfizetési időszakra, valamint a szerződés időtartamára és az elállási jog kizárására vonatkozó, valamint a szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó rendelkezéseket, és a szerződés mindenben megfelel az ügyleti akaratának.

6.12.7. A szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem meghatározott kérdések tekintetében egyebekben az ÁSZF, valamint a hatályos Ptk. és a 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

7. A szolgáltatás díja

7.1. Szolgáltatási díj: Az Ügyfél az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételéért, illetve iratminták rendelkezésére bocsátásáért éves szolgáltatási díjat fizet. A szolgáltatási díjakat a megrendelőlap illetve a Felek által megkötött szerződés vagy a termékleírás tartalmazza.

7.2. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díjakat a mindenkori éves infláció mértékével - a KSH által közzétett fogyasztói árindex alapján - az elszámolási időszak kezdetekor emelni. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatási díj egyoldalú módosítására.

7.3. A Felek eltérő megállapodása hiányában a szolgáltatási díj szerződéskötéskor vagy a szerződés meghosszabbítása esetén a fordulónapon, évente előre fizetendő. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató csak a számla kiegyenlítését követően köteles az adott szolgáltatás nyújtását megkezdeni, illetve folyamatos szolgáltatás esetén jogosult a szolgáltatást a számla kiegyenlítéséig felfüggeszteni.

7.4. A számlát a Szolgáltató elektronikus úton küldi meg az Ügyfél által e célra külön megadott e-mail címére. Az Ügyfél a szerződés megkötésével hozzájárul az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti elektronikus számlázáshoz. Az Ügyfél az ettől eltérő - papír alapú - számlázási igényét a szolgáltatás megrendelésekor illetve a fordulónap előtt legalább 15 nappal előre írásban jelezheti a Szolgáltatónál.

7.5. Ügyfél a számlával kapcsolatban a számla esedékességének napjáig terjesztheti elő kifogását. Ebben az esetben a fizetési határidő a kifogás elbírálásáig meghosszabbodik. Alaptalan kifogás esetén a számla kiegyenlítéséig a Szolgáltató késedelmi kamatot számíthat fel.

 

8. Fizetési késedelem

8.1. Késedelmes fizetés esetén az Ügyfél a Ptk. vállalkozások közötti szerződés esetén irányadó késedelmi kamatfizetésre vonatkozó rendelkezéseinek (Ptk. 6:155.§) megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni a Szolgáltató részére.

8.2. Amennyiben az Ügyfél által a Szolgáltatónak teljesített fizetés nem fedezi a lejárt és esedékes szolgáltatási díjat, úgy a Szolgáltató azt az alábbi sorrend szerint számolja el: (1) régebben lejárt tartozás, (2) azonos lejárat esetén a kevésbé biztosított, (3) egyenlő mértékben biztosított követelések közül a kötelezettre terhesebb tartozás.

8.3. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat összegén felül a Szolgáltató jogosult a követelése behajtásával kapcsolatosan költségei fedezésére 40 eurónak az MNB késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza középárfolyama szerint meghatározott forintösszeg érvényesítésére. Ennek teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezménye alól, a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít.

8.4. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást vagy annak használatát felfüggeszteni mindaddig, amíg az Ügyfél az esedékes szolgáltatási díjat maradéktalanul ki nem egyenlítette. Amennyiben az Ügyfél a fizetési kötelezettségének a póthatáridőn belül sem tesz eleget, úgy a Szolgáltató a szolgáltatás használatának korlátozásán túl jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására és a követelés egyéb peres úton való érvényesítésére, vagy felszámolási eljárás megindítására. Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatási díjat később kiegyenlíti, a szolgáltatás használatára akkor is csak az eredeti szerződéses fordulónapig jogosult.

 

9. Titoktartási kötelezettség, üzleti titok

9.1. A Feleket a szolgáltatás igénybe vétele során tudomásukra jutott információ kapcsán kölcsönös titoktartási kötelezettség terheli, kivéve ha valamelyik fél jogszabályi rendelkezés alapján lenne köteles adatszolgáltatásra. E kötelezettség Ügyfél részéről történő megsértése esetén, amennyiben ebből eredően harmadik személy a Szolgáltatóval szemben kártérítés, sérelemdíj megfizetése iránti vagy egyéb fizetési igénnyel lép fel, Ügyfél köteles a Szolgáltatót az első erre vonatkozó felhívásban megjelölt határidőn belül kártalanítani.

9.2. A szerződő Felek rögzítik, hogy az Ügyfél nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a Szolgáltató jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. Az Ügyfél köteles a szerződés hatálya alatt tudomására jutott üzleti titkot megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a szerződés hatálya alatt jutott a tudomására és amelynek közlése a Szolgáltatóra hátrányos következményekkel járhat.

9.3. Az üzleti titok körébe tartozik minden olyan fontos tény, információ, adat és megoldás, amelynek titokban maradásához a Szolgáltatónak méltányolható érdeke fűződik, és amelyet üzleti titokká minősített, illetve amelynek titokban tartása érdekében a szükséges intézkedéseket megtette. Üzleti titok különösen: belső gazdasági adatok, stratégiai tervek, műszaki eljárások, gyártási módok, forgalmazási tervek, know-how, adatbáziskezelési technológia, adatgyűjtési eljárás, közzétételi módozatok.

 

10. Szerződésszegés, a felelősség korlátozása, szolgáltatás felfüggesztése, kötbér

10.1. A Szolgáltató a Ptk. keretein belül korlátozza a felelősségét az alábbiak szerint:

 • A Szolgáltató kijelenti, hogy az általa gyűjtött üzleti információkhoz jogszerűen jutott hozzá. A Szolgáltató nem felel azért, ha az üzleti információ azért tartalmaz téves vagy hiányos adatot, mert a Szolgáltató részére is téves vagy hiányos adatot szolgáltattak, vagy mert az nem állt rendelkezésre.
 • A Szolgáltató kizár minden, a Szolgáltatás szakszerűtlen vagy jogszerűtlen használatából eredő kárért való felelősséget. A hatályos jogszabályok megismerése az Ügyfél felelőssége.
 • A Szolgáltató kizár minden az üzleti információ kapcsán az adatmezők telítettségéért való felelősséget.
 • Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató felelőssége valamennyi szolgáltatás tekintetében az Ügyfél által a tárgyévben fizetett, illetve fizetendő díj mértékéig terjed, tekintettel arra, hogy a felszámított díj mértéke valamennyi Ügyfél vonatkozásában a felelősség korlátozására, illetve kizárására tekintettel kerül megállapításra. A Szolgáltató felelőssége kizárólag az Ügyfélnek szándékosan okozott szerződésszegés miatt bekövetkezett kárért áll fenn.

10.2. Az üzleti információ forrásáról és feldolgozás módjáról a Szolgáltató nem köteles tájékoztatást vagy adatot átadni az Ügyfél részére.

10.3. Az Ügyfél szavatosságot vállal és felel

 • Azért, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket alkalmazottai, megbízottai és egyéb teljesítési segédei is betartsák. E rendelkezések megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.
 • Mindazon kárért, amely a jogszerűtlen, a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye.

10.4. Amennyiben feltételezhető, hogy az Ügyfél a szolgáltatást nem szerződésszerűen használja, vagy a lekért adatbázist jogosulatlan harmadik személynek továbbadta, közzétette, vagy ahhoz bármilyen módon hozzáférést biztosított, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást haladéktalanul felfüggeszteni. Amennyiben az Ügyfél jelen pont szerinti szerződésszegése nem nyer bizonyítást, a Szolgáltató köteles a szolgáltatást aktiválni, és a szerződés időtartama az Ügyfél választása szerint a kieső idővel meghosszabbodik, vagy az Ügyfél arányos díj-visszatérítésre jogosult. Az Ügyfél az ügy tisztázása érdekében köteles a Szolgáltatóval együttműködni. Amennyiben az Ügyfél ennek során nem működik együtt, vagy a szerződésszegő magatartása beigazolódik, ez súlyos szerződésszegésnek minősül.

10.5. Ügyfél súlyos szerződésszegése esetén, így különösen, ha az Ügyfél a weboldal használatának feltételeit, valamint az ÁSZF-ben foglaltakat megszegi, köteles a megrendelt szolgáltatások után fizetendő szolgáltatási díjak egy évi összegének tízszeresének megfelelő mértékű kötbért fizetni a Szolgáltató részére. Ügyfél köteles a kötbéren felüli kár megtérítésére is.

10.6. Ügyfél kifejezetten lemond arról, hogy a Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a közöttük létrejött jogügylettel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A Szolgáltató vezető tisztségviselői erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül jogosultak hivatkozni.

10.7. A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy amennyiben az Ügyfél képviseletében eljáró képviselő a képviseleti jogát túllépte, illetve azzal nem rendelkezett (álképviselet), úgy a rosszhiszemű álképviselő a Ptk. 6:14.§ alapján a Szolgáltató teljes kárát köteles megtéríteni. A szerződő Felek jogviszonyukban alkalmazni rendelik a Ptk. 6:540.§-a alapján az alkalmazott és a jogi személy tagja által okozott károkért való felelősség rendelkezéseit is, mely alapján az Ügyfél alkalmazottja, illetve a jogi személy tagja által okozott kárért a munkáltató, illetve a jogi személy felelős, valamint az alkalmazott és a tag egyetemlegesen felel a munkáltatóval és a jogi személlyel, ha a kárt szándékosan okozta.

 

11. Vis maior

11.1. Vis maior esetén (pl.: természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, sztrájk, áramkimaradás, Internet szolgáltatás szünetelése), valamint ha a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból nem képes teljesíteni (pl.: hivatalos adatszolgáltatás hiánya, hibája), illetve ha ilyen esemény bekövetkezése várható, a Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni, megnevezve az eseményt, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatását.

11.2. Amennyiben ilyen esemény több mint 1 hónapig fennáll és emiatt a szerződés nem teljesíthető, a Felek kötelesek megállapodni a szerződés szükséges módosításáról. Amennyiben e tárgyalások két héten belül nem vezetnek eredményre, bármelyik fél jogosult a szerződéstől elállni.

 

12. A szerződés módosítása

12.1. A Szolgáltató jogosult a szerződést (illetve az annak részét képező jelen ÁSZF-et, Megrendelőlapot, Termékleírást vagy a Szolgáltatások díjait) egyoldalúan módosítani.

12.2. Jelen ÁSZF módosításáról a Szolgáltató a hatályba lépését megelőző legalább 30 nappal a https://jogcontrol.hu/ weboldalon elhelyezett tájékoztatással és e-mailben értesíti az Ügyfelet. Amennyiben az Ügyfél a módosítással kapcsolatosan az értesítésben megjelölt hatályba lépés napjáig nem nyilatkozik, úgy a Felek ezt az ÁSZF módosítás elfogadására irányadó jognyilatkozatként értékelik.

 

13. A szerződés megszűnése

13.1. A szerződés a szolgáltatási időszak végére a fordulónapot megelőző 15 nappal, írásban mondható fel. Felmondás esetén a szerződés az elszámolási időszak végével, a fordulónapon megszűnik. A felmondást postai úton vagy e-mailben a Szolgáltató székhelyére kell eljuttatni.

13.2. Amennyiben Ügyfél a felmondási határidőt elmulasztja, a szerződés meghosszabbodik és köteles a következő elszámolási időszakra esedékes éves díjat megfizetni.

13.3. A határozott idejű szerződés a szerződéses időtartam vége előtt nem mondható fel.

13.4. Bármelyik fél azonnali hatállyal írásban felmondhatja a szerződést, amennyiben a másik fél súlyos szerződésszegést követ el, illetve minden egyéb esetben, amennyiben a másik fél a szerződésszegő magatartásával írásbeli felszólítás ellenére sem hagy fel. A Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, különösen, ha

 • Az Ügyfél a fizetési kötelezettségének az írásbeli felszólításban meghatározott póthatáridőn belül sem tesz eleget.
 • Az Ügyfél az ÁSZF-ben foglaltakat súlyosan megszegi.

 

14. Adatkezelés

14.1. A Szolgáltató az Ügyféllel kötött szerződés hatálya alatt birtokába jutott személyes és egyéb adatait az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

14.2. A Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója a Szolgáltató weboldalán érhető el.

14.3. A Szolgáltató a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ban foglalt rendelkezések alapján jogosult az Ügyfél azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet kezelni, továbbá a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Az adatkezelés során a Szolgáltató csak a szükséges mértékben és ideig végez adatkezelést. Az adatkezelés célja a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek körének tisztázása, a jogviszony létrejöttének kérdései, valamint a szerződésből eredő követelések meghatározása a Felek közötti esetleges jogvita során. A jelen pontban megjelölt adatkezeléshez az Ügyfél az ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul. A szerződő Felek tudomásul veszik azt, hogy a Szolgáltató által kezelt adatok az Ügyfél hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára, kivéve, ha törvény eltérően rendelkezik.

 

15. Elektronikus hirdetésre vonatkozó szabályok

A 2001. évi CVIII. törvény rendelkezik az elektronikus hirdetésre vonatkozó szabályokról.

 

16. Panaszkezelés

16.1. Hibás teljesítés vagy a Szolgáltatással kapcsolatos panasz esetén az Ügyfél 8 napon belül panaszt terjeszthet elő írásban a Szolgáltatónál.

16.2. A Szolgáltató a panaszt 30 napon belül köteles kivizsgálni és annak eredményéről az Ügyfelet írásban értesíteni.

 

17. Engedményezés, átruházás kizárása

17.1. Az Ügyfél nem jogosult a szerződésből eredő jogosultságait vagy kötelezettségeit, illetve esetleges követeléseit engedményezni, illetve átruházni.

17.2. A fentiekben foglaltak nem érintik a Szolgáltató azon jogát, hogy a szerződésből eredő követeléseit harmadik személyre engedményezze, vagy átruházza. Ilyen jellegű engedményezés esetén a hatályos Ptk. szabályi szerint köteles a Szolgáltató eljárni.

 

18. Szerzői jogok

18.1. A Szolgáltató weboldalán szereplő tartalom szerzői jogi védelem alá esik a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 60/A.§. alapján.

18.2. A Szolgáltató weboldalán elhelyezett iratminták, mint önálló művek a Szolgáltató vagy a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása és írásbeli felhasználási szerződés nélkül nem használható fel, nem másolható, nem többszörösíthető, nem tehető közzé, illetve nyilvánosságra nem hozható.

18.3. Amennyiben a Szolgáltató szerzői jogát az Ügyfél, vagy harmadik személy megsérti, akkor a szerzői jogról szóló törvény, valamint a Ptk. szerinti jogkövetkezmények alkalmazandók.

 

19. Vegyes rendelkezések

19.1. A jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések annyiban alkalmazandók, amennyiben a Felek közötti egyedi, írásbeli megállapodás vagy a Megrendelőlap eltérő rendelkezést nem tartalmaz.

19.2. Jelen ÁSZF a Szolgáltató weboldalán elérhető és térítésmentesen letölthető.

19.3. A weboldalon található információkon alapuló döntésekért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

19.4. Abban az esetben, ha az ÁSZF és a Felek egyedi megállapodása, vagy a megrendelőlapon foglaltak egymásnak ellentmondók, vagy együtt nem alkalmazhatók, a Felek egyedi megállapodása, illetve a megrendelőlapon foglaltak az irányadók.

19.5. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek, jogszerűtlennek, vagy végrehajthatatlannak minősülne, úgy ez a tény nem érinti a jelen ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét, jogszerűségét és végrehajthatóságát. A Felek kötelesek megtenni mindent annak érdekében, hogy az érintett rendelkezést a Felek gazdasági céljainak megfelelő végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék.

19.6. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.